Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a Dive Hard Tours Utazási Iroda Kft (1133 Budapest, Gogol utca 5-7. 8/9. MKEH engedélyszám: U- 000646, Adószám: 13553687-2-41 , Cgj.: 01-09-861273, Adatkezelési Nyilvántartási Szám: NAIH-61279/2012., Kamarai nyilvántartási száma: BU13553687, Statisztikai számjel: 13553687-7912-113-01., Telefon:+ 36 1 785 84 92, + 36 20 6690 297 Fax: + 36 1 785 84 90) , (továbbiakban Üzemeltető) az általa működtetett http://www.torokorszag.info.hu URL címen elérhető portál rendszer (továbbiakban Szolgáltatás) igénybevételére valamint a Szolgáltatás hírlevélre való jelentkezés regisztrálására adatokat kér be, a szolgáltatást használni kívánó szervezetektől és magánszemélyektől. Az Üzemeltető a regisztrációs eljárás során a kérdések útján bekért adatokon kívül egyéb (így például a bejelentkezés helyére, a bejelentkezéskor használt szoftverek típusára, vagy a bejelentkezés időpontjára utaló) adatokat csak statisztikai célú felhasználásra, anonimizált formában gyűjti, rögzíti.

Az Üzemeltető a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival. Az Üzemeltető a regisztrációs eljárás során beszerzett adatokból a Szolgáltatásra az Üzemeltetővel kötött Felhasználói szerződéssel rendelkező Szerződött Partnerek számára elérhetővé teszi a Szolgáltatás működéséhez és a tranzakciók lebonyolításához feltétlenül szükséges Felhasználói adatokat (ilyenek például a levelezési cím és név, számlázási név, számlázási cím, telefonszám, email cím), a Felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul az előzőekben leírt adatszolgáltatáshoz.

Az Üzemeltető a regisztrációs eljárás során a regisztrációt befejező felhasználók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (cookie-kat) helyez el a felhasználók számítógépén. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget az Üzemeltető számára sem a felhasználó számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a felhasználó úgy dönt, hogy megismertet az Üzemeltetővel. A Felhasználó bármikor törölheti számítógépéről ezeket a cookie-kat. Ezt az eljárást az Üzemeltető szigorúan betartja. A Felhasználóknak technikai okok miatt kell elfogadni a cookie-k használatát.

Az Üzemeltető, bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs eljárás során rögzített adatok titokban maradásáért, nem felelős az adatok esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.

Az Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

Felhasználótól bekért adatok, hírlevél feliratkozáskor illetve utazás online megrendelés esetében

1. A Honlap szolgáltatásaink teljes és hatékony használata érdekében alábbi adatok megadása szükséges:
- Uti okmányokban szereplő teljes név
- E-mail-cím
- Lakcím
- Születési idő
- Mobil telefonszám

2. A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.
3. A Dive Hard Tours Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak.
4. A Dive Hard Tours Kft kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.
5. A hírlevél regisztráció, utazás megrendelés során személyes adatait megadó Felhasználó elfogadja a rendszer használatának szabályait.
6. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját illetve utastársai adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.
7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért Dive Hard Tours Kft.  nem vállal felelősséget.
9. Dive Hard Tours Kft.  fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az info@divehardtours.com címen.
A Dive Hard Tours Kft törli a Felhasználó Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Tájékoztatás

A Felhasználó bármikor jogosult a Dive Hard Tours Kft-től  tájékoztatást kérni a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@divehardtours.com címen. A Felhasználó kérelmére a Dive Hard Tours Kft. tájékoztatást ad a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Dive Hard Tours Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Dive Hard Tours Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével)
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ha a Dive Hard Tours Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti,
és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-3911400

Idevonatkozó jogszabályok:
1992. évi LXIII. Törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
Kérdése van? +36 1 785 84 92